انتشار دفتر سوم و چهارم سال 2020 نشریه علمی و پژوهشی «اشپکتروم ایران»

انتشار دفتر سوم و چهارم سال 2020 نشریه علمی و پژوهشی «اشپکتروم ایران»

علاقمندان می توانند برای مطالعه ی این شماره بر روی عنواین ذیل کلیک نمایند:

http://spektrum.irankultur.com/wp-content/uploads/2020/12/15-Persische-Abstrakte.pdf