سردبیر نشریه

بیوگرافی پروفسور «برت فراگنر»

photo_2018-01-04_00-14-28

1959م:  دریافت دیپلم دبیرستان، وین.

از سال 1960م: تحصیل در دانشگاه وین در رشته‌های شرق‌شناسی، اسلام‌شناسی، ترک‌شناسی، عرب‌شناسی، ایران‌شناسی، و مطالعات قومی و اسلاوی زیر نظر استادان دانشگاهی همچون:  Duda، Jansky، Gottschalk، Mayrhofer.

از سال 1964 تا 1965م: دریافت بورس تحصیلی دانشگاه تهران و تحصیل زیر نظر استادان ایرج افشار، شیرین بیانی، جعفر محجوب، ذبیح الله صفا، جعفر شهیدی، و منوچهر ستوده.

از سال 1965 تا 1969م: شاغل در سمت هماهنگ‌کننده دروس آلمانی در مدرسه‌ای تجاری-تحصیلی در تهران زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اتریش.

سال 1970م: دریافت دکترا از دانشگاه وین، استاد رساله پروفسور H. W. Duda؛ موضوع پایان‌نامه: «تاریخ شهر همدان در شش سده اول هجری»، وین 1972م.

از سال 1971 تا 1976م: دستیار پژوهشی در سمینار شرق‌شناسی دانشگاه فرایبورگ.

از سال 1976 تا 1977م: استادیار موسسه آلمانی «مشرق زمین» در بیروت لبنان، مسئولیت‌ها: نظارت بر بخش زبان فارسی و گسترش این بخش و کتابخانه مؤسسه؛ سفر به تهران جهت خرید کتاب در هر سه ماه.

سال 1977م: کسب درجه استادیاری در حوزه مطالعات اسلامی از دانشگاه فرایبورگ آلمان، عنوان پایان‌نامه استادی: «خاطرات فارسی، منبع تاریخ معاصر ایران»، ویسبادن 1980م.

از سال 1977 تا 1985م: استاد دانشگاه فرایبورگ.

از سال 1979م: استاد مهمان با درجه دانشیاری در رشته ایران‌شناسی دانشگاه وین.

سال 1981م: کسب عنوان استاد غیررسمی در دانشگاه فرایبورگ.

از سال 1982 تا 1983م: دریافت درجه استادی رشته ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی در دانشگاه برن (سوئیس).

از سال 1985 تا 1989م:  استاد کرسی ایران‌شناسی دانشگاه آزاد برلین.

از سال 1989 تا 2003م: رئیس دانشکده ایران‌شناسی دانشگاه اتو فریدریش بامبرگ.

از سال 2003 تا 2010: مدیر موسسه ایران‌شناسی آکادمی علوم اتریش.

 

1)‌ فهرست مقاله‌های علمی-پژوهشی بین‌المللی

«بقعة اردبیل در اسناد»

“Das ArdabilerHeiligtum in den Urkunden”, WZKM, 67, 1975, 169-215.

«اردبیل بین سلطان و شاه؛ ده سند شاه‌طهماسب دوم»

“Ardabil zwischenSultsn und Schah. ZehnUrkundenSchahTahmasps II, Turcica 6. 1975, 177-225.

«سرمایه‌داری مضاربه‌ای به‌مثابه بخشی از پژوهش‌های علمی – اسلامی»

“Der RentenkapitalismusalsislamwissenschaftlicheForschungsaufgabe”, ZDMGSupplement V, XXL DeutscherOrientalistentag – AusgewähleVorträge, 1982, 168-175.

«از عالمان دینی حکومت تا حکومت عالمان دینی: رهبری دینی و دگرگونی تاریخی در ایران شیعی»

“Von den StaatstheologenzumTheologenstaat: ReligiӧseFührung und historischerWandelimSchiitischen Persian” WZKM 75, 1983, 73-98.

«دربارة پژوهش در فرهنگ غذایی ایران»

“ZurErforschung der kulinarischenKulturIrans”, WI 23-24, 1984, 320-360.

«پژوهش‌های ایران‌شناسی در کشورهای آلمانی‌زبان جمهوری فدرال آلمان، جمهوری دموکراتیک آلمان، اتریش و سوئیس»

“Iranian Studies in German – Speaking Countries: Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, Austria, and Switzerland”, Iranian Studies 20, 1987, 53-98.

«پیاده‌کردن روش زندگی اروپایی در ایران؛ مقاله‌ای از جلال آل‌احمد»

“Die DemontageeinesEuropäers in Iran; einAufsatz von Jalal Âl-e Ahmad”, WI 28, 1988, 187-209.

«آسیای مرکزی ازدیدگاه تاریخ ایران پیش از دورة‌ تجدد»

“Central Asian Aspects of Pre-modern Iranian History (14th to 19th Century)”, Central Asian Survey 12, 1993, 34-62.

«ایران، آسیای مرکزی و جادة ابریشم – اندیشه‌هایی با نگاه به تاریخ عمومی جهان»

“Iran, Zentralasien und die Seidenstraβe – universalgeschichtlicheÜberlegungen”, Spektrum Iran 6, 1993, 34-62.

«نان، گرسنگی و دموکراسی: همدان در سال 1906»

“Brot, Hungar und Demokratie: Hamadan imJahr 1906”, Spektrum Iran 7, 1994, 6-25.

«دربارة ایل بیگدلی با توجه اسناد»

“Zur Geschichte des Stammes der Bigdelisim Spiegel der Urkunden”, ActaOrientaliScientiarumHungaricorum48, 1995, 51-59.

«بین سنت تاریخی و سیاست زبانی اتحاد جماهیر شوروی: توضیحاتی دربارة تکامل تاجیکستان امروز»

“Zwischenhistorischer Tradition und sowjetischerSprachpolitik: AnmerkungenzurEntwicklung des modernenTadschikischen”, Spektrum Iran 12/1, 1999, 5-46.

«میراث عصر مغول در زمان مومنان»

“MongolischesErbeunter den Strenggläubigen: Die Karriere des unislamischenGewohnheitsrechts in den nachmittelalterlichenStaatenimiranischenHochland”, Rechtspluralismus in der Islamischen Welt. GewohnheitsrechtzwischenStaat und Gesellschaft (Studienzur Geschichte und Kultur des islamischen Orients; BeiheftezurZeitschrift “Der Islam” 16), Berlin – New York: Walter de Gruyter 2005, 143 -151.

«خانات: چشم‌اندازی فرهنگی در آسیای مرکزی طی سده‌های پانزدهم تا نوزدهم»

“Die Khanate: EinezentralasiatischeKulturlandschaftvom 15. Biszum 19. Jahrhundert”, ZeitschriftfürWeltgeschichte 9.1.2008, 33-75.

2) مقالات علمی – ترویجی و مداخل دانشنامه‌های بین‌المللی

«کاتب (در ایران پس از مغول)»

“Katib (in Post-Mongol Iran)”, EI, Vol. IV,1978, 757-758.

«عباسی» (با همکاری)

“Nachruf auf Professor Felix Tauer”, Der Islam 59, 1982, 4-5.

«روزنتسوایگ فون شوانا، وینتسنتس»

“Rozenzweig von Schwannau, Vinzenz”, ÖsterreichischesBiographischesLexikon43, Vienna: 1986.

«مسائل اجتماعی و اقتصادی (از میانه‌های سدة چهاردهم میلادی تا دورة صفویه)»

“špazî”, EIr., Vol 2, London – New York: 1987, 788-790.

«آشپزی»

“Ašrafi”, EIr., Vol. 2, London – New York: 1987, 797-798.

«پژوهش‌های ایران‌شناسی در کشورهای آلمانی‌زبان: جمهوری فدرال آلمان، جمهوری دموکراتیک آلمان، اتریش و سوئیس»

“Das sowjetischZentralasien in der westlichenForschung; Literaturbericht und Forschungsstand”, Jahrbuchzur Geschichte und Gesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients 1985/86, Berlin, 1987, 283-313.

«کشف دوبارة‌ زبان فارسی در آسیای میانه: سیاست زبانی و رشد زبانی در جمهوری تاجیکستان در دهة‌ هشتاد میلادی»

“Die Wiederentdeckung des Persischen in Mittelasien: Sprachpolitik und Sprachentwicklung in der SowjetrepublikTadschikistan in den AchtzigerJahren”

«جمعه در تهران: آخر هفتة ایرانی»

“Freitag in Teheran: IranischesWochenende”, Die Welt am Wochenende; Entwicklungspersperspektiven der Wochenruhetage – eininterkulturellerVergleich, Bochum: 1994, 168-181.

«تاجیک؛ پیشرفت‌های تاریخی از دورة‌ تیموریان به بعد»

“Tadjik; Historical Developments of the Term from Timurid Times Onwards”, The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Vol. X, Leiden: 1998, 63-64.

3) کتاب‌ها 

خاطرات‌نویسی ایرانیان، مرجعی برای پژوهش در تاریخ جدید ایران

PersischeMemoirenliteraturealsQuellezurneueren Geschichte Irans. (FreiburgerIslamstudien 7), Wiesbaden: 1979.

گزارشی از اسناد دست‌نوشته‌ها؛ اسناد منتشرشده تا 1848

RepertoriumpersischerHerrescherurkunden; PublizierteOriginalkundenbis 1848 (IslamkundlicheMaterialien 4), Freiburg: 1980.

فارسی‌زبانی: قلمرو، هویت و رابطة زبانی در تاریخ آسیا

Die “Persophonie”: Regionalität, Identität und Sprachkontakt in der Geschichte Asiens. Halle, Berlin: 1999.