اعضای هیئت تحریریه

Dr. Katajun Amirpur دانشگاه هامبورگ

(آلمان)

مطالعات اسلامی Professor
Prof. Dr. jur. habil. Hans-Georg Ebert دانشگاه لایپزیگ

(آلمان)

حقوق اسلامی Professor
Prof. Dr. habil. Jürgen Wasim Frembgen دانشگاه لودویگ-ماکسیمیلان، مونیخ

(آلمان)

مطالعات اسلامی و تاریخ فرهنگی خاورمیانه و خاور نزدیک Professor
Prof. Dr. Birgitt Hoffmann دانشگاه بامبرگ، دانشگاه بن (آلمان) مطالعات اسلامی

(رئیس کرسی مطالعات ایرانی)

Full Professor
Prof. Dr. Rüdiger Lohker دانشگاه وین

(اتریش)

مطالعات اسلامی Professor
Prof. Dr. Maurus Reinkowski دانشگاه بازل

(سوئیس)

مطالعات اسلامی و خاورمیانه Professor
Prof. Dr. Jens Scheiner دانشگاه گوتینگن

(آلمان)

مطالعات اسلامی

(تاریخ و فرهنگ خاورمیانه)

W2-Professor
Prof. Dr. Farid Vatanparast

Prof. Dr. Roland Pietsch

 

دانشگاه اقتصاد و مدیریت، اسن (آلمان)

Ukrainische Freie Universität, مونیخ (آلمان)

مدیریت بازرگانی عمومی (کارآفرینی اجتماعی)

فلسفه

Professor

 

Professor

دکتر ژاله آموزگار يگانه دانشگاه تهران فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد
دکتر محمود جعفری دهقی دانشگاه تهران فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد
دکتر احمدعلی حیدری دانشگاه علامه طباطبایی فلسفه شرق‌شناسی و دین‌شناسی تطبیقی دانشیار
دکتر علی رجایی دانشگاه اراک زبان و ادبیات آلمانی استادیار
دکتر طهمورث ساجدی صبا دانشگاه تهران ادبیات تطبیقی دانشیار
 دکتر سید سعید فیروزآبادی  

دانشگاه آزاد اسلامی

(تهران مرکزی)

زبان آلمانی استادیار
دکتر محمدعلی کاظم‌بیکی دانشگاه تهران تاریخ دانشیار