انتشار چهار دفتر سال 2017 فصلنامه «اشپکتروم ایران»

علاقمندان می توانند برای مطالعه ی این چهار شماره بر روی عنواین ذیل کلیک نمایند:

اشپکتروم ایران 1-2017 – ماهیت اسلام شیعی
اشپکتروم ایران 2-2017 – سعدی فیلسوف و شاعر ایرانی کیست؟
اشپکتروم ایران 3-2017 – اقلیت های مذهبی در ایران

اشپکتروم ایران 4-2017 – ادغام گرایی در ایران