انتشار سومین شماره از سال 2015 فصلنامه «اشپکتروم ایران»

در این شماره از فصلنامه «اشپکتروم ایران» مقالات و مطالب متنوعی پیرامون «دمکراسی» گردآوری شده است:

فصلنامه شماره سوم از سال 2015 «اشپکتروم ایران»

  • هلموت یوهاخ: دمکراسی غربی ما؛ ادعا و واقعیت
  • برند هام: چه کسی برجهان حکمرانی نمود- درگذشته و چگونه؟
  • هانس – پتر والدریش: دمکراسی در جهانی نامطمئن
  • پتر گردسن: دمکراسی لیبرال از منظر مسیحیت
  • حمید رضا یوسفی: نظام مردم سالاری اسلامی ؛ مدل حکومتی
  • چکیده مقالات به فارسی
  • بررسی کتاب
  • ویراستاران و نویسندگان