چکیده فارسی مقالات فصلنامه Spektrum Iran 3-2015

چکیده ی مقالات اشپکتروم به زبان فارسی ازاین پس (از شماره سه 2015) قابل مشاهده خواهد بود.

هلموت يوهاخHelmut Johachبه موضوع ايده ‹استقلال ملت› می پردازد، امری که آن را با واقعيت قانون اساسی امروزی و در قالب نوعی حکومت احزاب مواجه می بیند. به نظر وی انتخابات دمکراتیک و مردم سالاری به ‹ملت› تاحدودی نوعی امکان تأثيرگذاری می دهد.

همزمان موضوع حقوق بشر، که دمکراسی غربی به آن با علاقه تکيه و تأکید می کند، مورد محک و آزمايش قرار می گيرد. یوهاخ نشان می دهد، که حق و حقوق انسانها بر اموال بيشتر رعایت و تضمین می گردد، تا حق و حقوق بر کار. اين تحقیق در زمينة ارتباط ميان سیستم سیاسی و اقتصادی نشان می دهد، که درک دمکراسی ‹غربی› ارتباط تنگاتنگی با کاپیتالیسم يا سرمایه داری دارد، که نوع ‹راینی› يا صنعتی آن ‹اقتصاد آزاد اجتماعی› است و خود را تحت تأثير نئولیبرالها بطور مداوم با دمکراسی انگلوساکسون و سرمايه محور همسان نموده است. در ادامه يوهاخ به خطر دوگانة دمکراسی توسط لابیگری در خدمت منافع و علاقه های سرمایه داری و کنترل جنون آميز بعنوان عکس العمل نسبت به زيرسئوال بردن هائی چون تروریسم اشاره می کند.

برند هام Bernd Hamm به تحقیق چگونگی به قدرت رسیدن محافظه کاران جديد در آمريکا می پردازد و اينکه آنها چگونه تغيير دولتها را در ديگر نقاط دنيا به زور يا بالاجبار تحميل می نمایند، تا اينکه در آنجا دولتهای طرفدار آمريکا را منصوب نمايند. نوعی استراتژی ايجاد تنش به اين موضوع کمک می کند تا ملت خود را تحت فشار تعادل و برابری قرار دهند. انقلاب واقعی به نظر هام در اين نقطه است، که در حال حاظر امروزه بخش های مختلف سیاسی خود را از کنترل مؤثر دموکراسی کنار می کشند و به آن تن در نمی دهند. به نظر هام مطالعات تحقیقی در خصوص درگيری های اوکرائين بيانگر این است، که تا چه اندازه رسانه ها نيز نقش اصلی و انتقادی خود را رها کرده و از آن فاصله دارند. دمکراسی به نظر او در حاشية زنده ماندن و بقای خود است.

پتر گردسن Peter Gerdsen به روشن شدن اين موضوع و سئوال از ديدگاه لیبرال دمکراسی مسیحی می پردازد. او نحوة پيدایش آن را تجزيه و تحلیل می کند و مشخصه های اصلی این نوع دمکراسی را بحث می کند. او اثبات می کند، که ليبرال دمکراسی از نظر ثبات امنیتی و سیستم و اصول ارزشی از نوعی عدم ثبات برخوردار است و راه نفوذی برای استیلای بيگانه می باشد. به نظر گردسن مخمصة-بوکنفورده Böckenförde-Dilemma استنادی است بر اين موضوع، که دمکراسی فقط بر پاية يک نوع ارزش ثابت می تواند پايدار بماند. اين اصل است، که مانع سکولاریسم و لائیکگرایی می گردد، که هردو بعنوان ساختارها و پایه های اصلی لیبرال دمکراسی بشمار می آیند. در خاتمه گردسن به پایه های دمکراسی مسیحی می پردازد، که بر اساس حقایق و اصول عملی انجیل جدید پایه گذاری شده اند.

حمیدرضا یوسفی Hamid Reza Yousefi با توجه به اهمیت و ارزش جنبه ها و توسعة تاریخی به موضوع ارجحیت و تقدم ملت در نظام مردم سالاری اسلامی و با تکيه بر الگوی نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. به عقيدة وی این نوع حکومت و جامعة مبتنی بر اصول دینی است، که از تلفیق نوعی ساختار سکولار و مقدس مذهبی تشکیل شده است. اين نوع مدل حکومتی قادر است بين الگوهای افراطی سنتی و مدرن نقش ميانجی را ايفا نمايد. آزادی و عدالت در اين حکومت تضمين شده است؛ در حالی که برای همة شهروندان، اعم از زن و مرد جامعه، حقوق غير قابل انتقال و مسجلی در نظر گرفته شده و مترتب است، وظايفی نيز بر دوش آنان نهاده شده است. ارزشهای سنتی و دين در حکومت اسلامی با هم امتزاج يافته و يک پيکره واحد را تشکيل می دهند. لذا برای اينکه از هر نوع افراطيگری پرهيز شود، از نوعی اصول عملگرائی ›صادقانه‹ تبعيت می شود.

مترجم: دکتر علی رجائی، دانشگاه اراک