انتشار دفتر اول سال 2018 فصلنامه علمی و پژوهشی «اشپکتروم ایران»

علاقمندان می توانند برای مطالعه ی این شماره بر روی عنواین ذیل کلیک نمایند:

انتشار چهار دفتر سال 2017 فصلنامه «اشپکتروم ایران»

علاقمندان می توانند برای مطالعه ی این چهار شماره بر روی عنواین ذیل کلیک نمایند:

انتشار اولین شماره از سال 2016 فصلنامه «اشپکتروم ایران»

در این شماره از فصلنامه «اشپکتروم ایران» مقالات و مطالب ذیل پیرامون مقوله ی «جهاد» گردآوری شده است:

انتشار چهارمین شماره از سال 2015 فصلنامه «اشپکتروم ایران»

شماره چهارم از سال 2015 اشپکتروم ایران با عنوان «حقوق بشر چیست؟» چاپ و منتشر گردید

در این شماره از فصلنامه «اشپکتروم ایران» مقالات و مطالب ذیل پیرامون «حقوق بشر» گردآوری شده است:

انتشار سومین شماره از سال 2015 فصلنامه «اشپکتروم ایران»

در این شماره از فصلنامه «اشپکتروم ایران» مقالات و مطالب متنوعی پیرامون «دمکراسی» گردآوری شده است:

چکیده فارسی مقالات فصلنامه Spektrum Iran 3-2015

چکیده ی مقالات اشپکتروم به زبان فارسی ازاین پس (از شماره سه 2015) قابل مشاهده خواهد بود.

فراخوان مقاله:

فصلنامه Spektrum Iran به صاحب امتیازی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در آلمان که از شماره 1 سال 2014 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به احراز رتبه علمی پژوهشی گردیده است با بیست و هشت سال سابقه انتشار دارد در صدد معرفی همه ابعاد فرهنگی کشور عزیزمان ایران از لحاظ علم، فلسفه و تاریخ است.
نشریه اشپکتروم نشریه ای با موضوعات فلسفه میان فرهنگی  به صورت فصلنامه و به زبان آلمانی منتشر می شود. هر شماره از نشریه حاوی شش مقاله است و هر شماره از آن به یک موضوع تخصصی اختصاص داده می شود. در هر دفتر سه مقاله از دانشمندان آلمانی و سه مقاله از دانشمندان ایرانی منتشر می شود