انتشار سومین شماره از سال 2015 فصلنامه «اشپکتروم ایران»

در این شماره از فصلنامه «اشپکتروم ایران» مقالات و مطالب متنوعی پیرامون «دمکراسی» گردآوری شده است:

چکیده فارسی مقالات فصلنامه Spektrum Iran 3-2015

چکیده ی مقالات اشپکتروم به زبان فارسی ازاین پس (از شماره سه 2015) قابل مشاهده خواهد بود.

فراخوان مقاله:

فصلنامه Spektrum Iran به صاحب امتیازی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در آلمان که از شماره 1 سال 2014 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به احراز رتبه علمی پژوهشی گردیده است با بیست و هشت سال سابقه انتشار دارد در صدد معرفی همه ابعاد فرهنگی کشور عزیزمان ایران از لحاظ علم، فلسفه و تاریخ است.
نشریه اشپکتروم نشریه ای با موضوعات فلسفه میان فرهنگی  به صورت فصلنامه و به زبان آلمانی منتشر می شود. هر شماره از نشریه حاوی شش مقاله است و هر شماره از آن به یک موضوع تخصصی اختصاص داده می شود. در هر دفتر سه مقاله از دانشمندان آلمانی و سه مقاله از دانشمندان ایرانی منتشر می شود

«فصلنامه اشپکتروم ایران»

این پاپگاه اینترنتی که به زبان آلمانی است، دربرگیرنده تمام مقالات فصلنامه اشپکتروم ایران از آغاز فعالیت آن در سال 1988 میلادی تاکنون، بصورت “تمام متن” است. به نظر می رسد این اقدام، فرصت مناسبی برای پژوهشگران آلمانی زبان جهت دستیابی به مقالات 25 ساله این فصلنامه خواهد بود.